Gaocheng District

GaochengGaocheng County
Gaocheng is one of eight districts of the prefecture-level city of Shijiazhuang, the capital of Hebei Province, North China, on the upper reaches of the Hutuo River .wikipedia
47 Related Articles

Lianzhou, Hebei

Lianzhou
*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Lianzhou is a town and the seat of Gaocheng District, Shijiazhuang in southwestern Hebei province, China.

Shijiazhuang

Shijiazhuang, ChinaShijiazhuang, HebeiShi Jia Zhuang
Gaocheng is one of eight districts of the prefecture-level city of Shijiazhuang, the capital of Hebei Province, North China, on the upper reaches of the Hutuo River .

Gangshang, Hebei

Gangshang
*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Gangshang is a town under the administration of Gaocheng City in southwestern Hebei province, China, located approximately halfway between Shijiazhuang and Gaocheng and just south of G1811 Huanghua–Shijiazhuang Expressway.

Nandong

*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Nandong is a township-level division of Gaocheng, Shijiazhuang, Hebei, China.

Xing'an, Hebei

Xing'an
*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Xing'an, Gaocheng is a township-level division of Gaocheng, Shijiazhuang, Hebei, China.

Nanmeng, Shijiazhuang

Nanmeng
*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Nanmeng is a township-level division of Gaocheng, Shijiazhuang, Hebei, China.

Chang'an Town, Shijiazhuang

Chang'an
*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Chang'an is a town under the administration of Gaocheng City in southwestern Hebei province, China, located 13 km southeast of downtown Gaocheng.

Meihua, Hebei

Meihua
*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Meihua, Gaocheng is a township-level division of Gaocheng, Shijiazhuang, Hebei, China.

Zengcun

*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Zengcun is a township-level division of Gaocheng, Shijiazhuang, Hebei, China.

Xiguan, Hebei

Xiguan
*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Xiguan, Gaocheng is a township-level division of Gaocheng, Shijiazhuang, Hebei, China.

Jiashizhuang

*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Jiashizhuang is a town under the administration of Gaocheng in southwestern Hebei province, China, located 19 km southeast of downtown Gaocheng.

Zhangjiazhuang

*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Zhangjiazhuang is a township-level division of Gaocheng, Shijiazhuang, Hebei, China.

Hutuo River

HutuoHutuo Valley
Gaocheng is one of eight districts of the prefecture-level city of Shijiazhuang, the capital of Hebei Province, North China, on the upper reaches of the Hutuo River .

Qiutou

*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Qiutou is a township-level division of Gaocheng, Shijiazhuang, Hebei, China.

Nanying, Gaocheng District

Nanying
*Lianzhou, Gangshang, Nandong, Xing'an, Nanmeng, Meihua, Chang'an, Zengcun, Xiguan, Zhangjiazhuang, Jiashizhuang, Qiutou, Nanying
Nanying is a township-level division of Gaocheng, Shijiazhuang, Hebei, China.

Jiumen Hui Ethnic Township

*Jiumen Hui Ethnic Township
Jiumen Hui Ethnic Township is an ethnic township under the administration of Gaocheng City in southwestern Hebei province, China, located about 14 km northwest of downtown Gaocheng.

Prefecture-level city

Prefectureprefecture-level citiesCity
Gaocheng is one of eight districts of the prefecture-level city of Shijiazhuang, the capital of Hebei Province, North China, on the upper reaches of the Hutuo River .

Hebei

Hebei ProvinceHopeiHopeh
Gaocheng is one of eight districts of the prefecture-level city of Shijiazhuang, the capital of Hebei Province, North China, on the upper reaches of the Hutuo River .

North China

Northern ChinaNorthnorthern
Gaocheng is one of eight districts of the prefecture-level city of Shijiazhuang, the capital of Hebei Province, North China, on the upper reaches of the Hutuo River .

China

People's Republic of ChinaChineseCHN
Gaocheng is one of eight districts of the prefecture-level city of Shijiazhuang, the capital of Hebei Province, North China, on the upper reaches of the Hutuo River .

Han dynasty

Eastern Han dynastyHanWestern Han dynasty
In 113 BCE, during the Western Han Dynasty, Cheng County was established, and renamed as Gaocheng County during the Yuan Dynasty.

Yuan dynasty

YuanYuan ChinaYuan Empire
In 113 BCE, during the Western Han Dynasty, Cheng County was established, and renamed as Gaocheng County during the Yuan Dynasty.

G1811 Huanghua–Shijiazhuang Expressway

G1811 Huangshi ExpresswayG1811 Huanghua−Shijiazhuang Expressway