Shoulder boards for the PLA rank yuan shuai (marshal), modelled after those of the marshal of the Soviet Union
Gensui Badge
Yue Fei
Puxian Wannu
Chiang Kai-shek
Lu Rongting
Tang Jiyao
1. Zhu De
2. Peng Dehuai
3. Lin Biao
4. Liu Bocheng
5. He Long
6. Chen Yi
7. Luo Ronghuan
8. Xu Xiangqian
9. Nie Rongzhen
10. Ye Jianying

Chinese military rank that corresponds to a marshal in other nations.

- Yuan shuai

The title originated from the Chinese title yuanshuai(元帥).

- Gensui (Imperial Japanese Army)
Shoulder boards for the PLA rank yuan shuai (marshal), modelled after those of the marshal of the Soviet Union

0 related topics

Alpha