Order of Independence and Freedom (First Class Medal)
Official Portrait of Xiao Jinguang
1st Class
Official Portrait of Xiao Jinguang
2nd Class
The bronze statue of Xiao Jinguang, located in Yuelu Mountain, Changsha, Hunan, China.
3rd Class

Ten Senior Generals: Su Yu, Xu Haidong, Huang Kecheng, Chen Geng, Tan Zheng, Xiao Jinguang, Zhang Yunyi, Luo Ruiqing, Wang Shusheng, Xu Guangda.

- Order of Independence and Freedom

In September 1955, Xiao gained the military award of the ten senior commanders of the PLA, Prime August-1st military Medal (八一勋章), Prime Medal of Freedom and independence (一级独立自由勋章), Prime Liberal Medal (一级解放勋章) at the same time.

- Xiao Jinguang
Order of Independence and Freedom (First Class Medal)

0 related topics with Alpha

Overall