Order of Independence and Freedom (First Class Medal)
1st Class
2nd Class
3rd Class

Ten Marshals: Zhu De, Peng Dehuai, Lin Biao, Liu Bocheng, He Long, Chen Yi, Luo Ronghuan, Xu Xiangqian, Nie Rongzhen, Ye Jianying.

- Order of Independence and Freedom

中国人民解放军一级独立自由勋章的略章.png Order of Independence and Freedom (1st Class Medal) (1955)

- Ye Jianying

0 related topics with Alpha

Overall