Shoulder boards for the PLA rank yuan shuai (marshal), modelled after those of the marshal of the Soviet Union
Marshal Zhu De (1955)
Yue Fei
Zhu De in 1916.
Puxian Wannu
Zhu (second from right) photographed with Mao Zedong, Zhou Enlai (second from left) and Bo Gu (left) in 1937.
Chiang Kai-shek
Lu Rongting
Tang Jiyao
1. Zhu De
2. Peng Dehuai
3. Lin Biao
4. Liu Bocheng
5. He Long
6. Chen Yi
7. Luo Ronghuan
8. Xu Xiangqian
9. Nie Rongzhen
10. Ye Jianying

Chinese military rank that corresponds to a marshal in other nations.

- Yuan shuai

In 1955, he became one of the ten marshals of the People's Liberation Army, of which he is regarded as one of the principal founders.

- Zhu De
Shoulder boards for the PLA rank yuan shuai (marshal), modelled after those of the marshal of the Soviet Union

0 related topics

Alpha