Zedekiah

King Zedekiah Zedekiah, King of JerusalemKing Zedekiah of JudeaMattaniah''', '''MattaniahuMattanyahuṢiḏqiyyāhû
Zedekiah, also written Tzidkiyahu, originally called Mattanyahu or Mattaniah, was a biblical character, the last king of Judah before the destruction of the kingdom by Babylon.wikipedia
0 Related Articles
No Results Found!